Výzkumný projekt DIVADELNÍ TVORBA VE SPECIFICKÝCH SKUPINÁCH (s lidmi se znevýhodněním)

Projekt je zaměřen na výzkum a uměleckou práci ve specifických skupinách lidí s různým znevýhodněním a je realizován od roku 2001. Jeho cílem je otevřít příležitost pro plnohodnotné kreativní naplňování života lidí se znevýhodněním zapojením do umělecké, potažmo divadelní tvorby, na které se podílí jako spolutvůrci společně s profesionálními umělci. Skrze principy a přístupy alternativního a loutkového divadla hledáme možnosti kreativního vyjádření lidí s postižením, kteří žijí trvale v sociálních zařízeních. Lidé s postižením tak postupně dosahují seberealizace a individuálního rozvoje a následné integrace do společnosti prostřednictvím umělecké tvorby. Snahou projektu je nacházet a upozorňovat na to, že existují cesty, jak lidi se znevýhodněním integrovat do vznikajících děl svébytné originální tvorby, ne o nápodobu profesionálního divadelního provozu.

V oblasti výzkumu se projekt zabývá konkrétními podmínkami interakce jednotlivých komponentů při realizaci integračních projektů. Výzkum vychází z mnohaleté praxe v oblasti umělecké tvorby ve specifických skupinách a ze základních premis divadelní antropologie. Hlavním cílem výzkumu je plnohodnotná umělecká (divadelní) tvorba, která akcentuje herecký pohyb, hru s loutkou a alternativní divadelní principy při práci s lidmi s postižením a formuluje obecněji platné metodické poznatky. Projekt je též zaměřen na rozšiřování vzdělávání divadelních profesionálů, kteří budou schopni pracovat ve specifických skupinách lidí s různým znevýhodněním. Studium je realizováno v rámci stejnojmenné studijní specializace na Divadelní fakultě AMU v rámci tří volitelných předmětů Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině, Scénografická tvorba ve specifické skupině a Základy speciální pedagogiky a antropologie (více info v záložce Pro studenty).

Výzkum i umělecká tvorba jsou pravidelně podporovány v rámci grantových soutěží na AMU (dlouhodobý koncepční rozvoj – DKR, studentská grantová soutěž – SGS, Inovace studijních programů – IP apod.). V roce 2014 byl projekt podpořen jako rozvojový projekt CSM3 Rozšíření odborného vzdělávání studentů AMU se specializací na divadelní práci ve specifických skupinách, v letech 2018-2020 podpořen jako projekt Výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách (s lidmi s postižením) Ministerstvem kultury ČR v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Projekt je realizován pod patronací Ústavu pro výzkum a studium divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách Divadelní fakulty AMU v Praze a Divadla VZHŮRU NOHAMA, z. s.

Termín divadelní tvorba ve specifických skupinách (nebo divadlo ve specifických skupinách) jsme zavedli v roce vzniku specializace (2013) jako vykrystalizování dřívějšího označení Divadlo jako socializační možnost. Vzhledem ke vzniku specializace bylo třeba zavést název, který bude zahrnovat veškeré aktivity v této oblasti umělecké tvorby a bude obecnějšího charakteru vzhledem k dané problematice. Název se posléze velice rychle uchytil mezi dalšími umělci a odborníky pracující v této oblasti a v současné době je již zaveden a běžně používán nejen v oblasti segmentu umělecké tvorby, ale i v oblasti speciální pedagogiky, obecné pedagogiky, sociálních prací atd. V posledních letech aktivity přesáhly samotnou divadelní tvorbu a v mnoha případech používáme širší označení umělecká tvorba ve specifických skupinách, případně sociálně-antropologické divadlo.

Od roku 2009 je divadelní tvorba ve specifických skupinách jedním z nosných výzkumných témat Ústavu pro výzkum a studia divadla alternativního, loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách Divadelní fakulty AMU v Praze (dříve Výzkumné pracoviště Katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU v Praze), pod jehož záštitou je realizován. Na akademické půdě tyto aktivity přesahují hranice výzkumného a pedagogického procesu směrem k divadelně-antropologickému a aplikovanému výzkumu. (Samotný projekt je probíhá od roku 2001 na KALD – Katedře alternativního a loutkového divadla.).

Umělecký aplikovaný výzkum v oblasti specifického divadla napomáhá objevovat zcela nové vědecké poznatky a souvislosti, které je možné využít pro inovace a rozšiřování kompetencí v oblasti vzdělávání a rozvoje společnosti. Výzkum ve specifických skupinách, tak jak je pojímán na DAMU, slučuje umělecké a výzkumné metody v jednom procesu v jeden celek. Většina účastníků je zároveň umělci i výzkumníky. Cílem takovéhoto způsobu bádání je získávání nových poznatků a zkušeností na základě vnímavé, ohleduplné, sebereflexivní a kritické analýzy.

Tento výzkum je sdružován mnoha dílčími uměleckými i výzkumnými výstupy, divadelními inscenacemi a artefakty vzniklými na výtvarných workshopech, ale dále výzkumnými symposii a analytickými semináři, odbornými publikacemi a studiemi, audiovizuálními dokumenty apod. Pojítkem je také aplikovatelnost nejen ve sféře umělecké, ale také sociální a pedagogické. Veškeré poznatky nalézají své místo při využití v praxi a terénu a mají oporu ve společenských, humanitních vědách a v samotném umění. Většinu výstupů lze využívat i pro inovace v oblasti pedagogické, didaktické a rozvíjení vztahů mezi menšinovou a většinovou společností.

Praktická umělecká činnost a výzkum v oblasti umělecké tvorby ve specifických skupinách nabízí východiska pro rozšiřující studium a formování rozšiřující se platformy v této umělecké oblasti a také samozřejmě možnosti pro postupnou integraci lidí se znevýhodněním do společnosti prostřednictvím umělecké tvorby. Nabízí nové pohledy na možnosti integrace a soužití s touto společenskou minoritou. Díky širokému spektru aktivit seznamuje odbornou i laickou veřejnost s touto problematikou a skrze uměleckou tvorbu posiluje možnosti sociability a integrace lidí se znevýhodněním. Naše práce (teoretické reflexe, studie i praktická činnost) je snahou o hledání možností (přístupů a principů), jak aktivně pracovat s lidmi s různým postižením v oblasti umělecké tvorby.

Hlavní pravidelné výstupy projektu:

Výzkumné a umělecké workshopy

Symposia (především Symposium výzkum umělecké tvorby ve specifických skupinách, od roku 2014)

Integrované inscenace (1-2 inscenace ročně)

Odborné publikace (Tětivou snů, Problematika režie a dramaturgie ve specifických skupinách, Hnízdo pro duši atd.)

Dílčí odborné studie (časopis S-E-T, Divadlo a interakce, Loutkář, Sociální služby ad.)

Audiovizuální dokumenty (Objevování vnitřní krajiny, Hnízdo pro duši)

Výzkumný tým projektu:

doc. MgA. Vladimír Novák, Ph.D. (garant projektu, výzkumný pracovník, režisér integrovaných inscenací)

MgA. Kateřina Šplíchalová, Ph.D. (výzkumná pracovnice, dramaturgyně integrovaných inscenací)

Prof. Miloslav Klíma (výzkumný pracovník)

MgA. Jiřina Vacková (výzkumná pracovnice, herečka v integrovaných inscenacích)

MgA. Barbora Sléhová (výzkumná pracovnice, scénografka)

MgA. Jan Čtvrtník, Ph.D. (výzkumný pracovník, hudebník, herec v integrovaných inscenacích)

MgA. Bc. Markéta Richterová

MgA. Klára Pernicová, Ph.D. (designérka, grafička)

Spolupracovníci:

MgA. Dora Bouzková, Ph.D.

MgA. Tomsa Legierski, Ph.D.

Prof. Zoja Mikotová

Prof. PhDr. Veronika Broulíková

Aktuality:

  • Stránky jsou ve výstavbě. Děkujeme za návštěvu a prosíme o strpení.